+2 வுக்கு பிறகு! – தரவு அறிவியல் (Data Science) – இயந்திரக்கற்றல் (Machine learning)- செயற்கை நுண்ணறிவு ( Artificial Intelligence)

கொட்டிக் கிடக்கும் வேலைவாய்ப்புகள்! எட்டிப் பிடிக்க தவறாதீர் ! அனைவருக்கும் வணக்கம்! பெருந்தொற்றின் இடையே நம்மாணவர்கள்(12 ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள்) நீந்தி அவர்தம் வாழ்வின் கல்லூரி பருவம் எனும் கரையை சேர்ந்த / சேர்க்கப்பட்டுள்ள இவ்வேளையில் – அடுத்து என்ன படிப்பது ? அதை எங்கே படிப்பது? எந்த துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன ? என்ற கேள்விகள் மாணவர்களிடையேயும் அவர்தம் பெற்றோர்களிடையேயும் எழுந்த வண்ணம் உள்ளது . அக்கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் பொருட்டு , தரவறிவியல் ( DataContinue reading “+2 வுக்கு பிறகு! – தரவு அறிவியல் (Data Science) – இயந்திரக்கற்றல் (Machine learning)- செயற்கை நுண்ணறிவு ( Artificial Intelligence)”

An Ultimate Road map to Computer Vision 2021 – Image Classification

Hello Everyone! Welcome to my blog. In previous two blog I have listed down the resources and road map to Data Science and Deep learning . In this blog , I am going to discuss the road map to Computer vision 2021 – Image Classification which includes basic to advanced algorithms used in Image ClassificationContinue reading “An Ultimate Road map to Computer Vision 2021 – Image Classification”

A Complete Road map to Deep learning 2021 – Part 1

Welcome ! Thanks for visiting my blog site. In my previous article I have listed down the way to kick start the Data Science career Journey In this article I am going to list down the concepts to learn to carry forward your career toward Artificial Intelligence This Article Contains 5 parts in which weContinue reading “A Complete Road map to Deep learning 2021 – Part 1”

An Ultimate Data science starter kit for beginners

Hello Everyone! This is my first blog in my personal website. since I have gotten many request and queries on how to start learning data science , I have decided to write this blog in much more practical way. This blog will guide you in terms of what are the fundamental concepts to be learntContinue reading “An Ultimate Data science starter kit for beginners”